HELP, de Nederlandse Arbeidsinspectie op bezoek

HELP, de Nederlandse Arbeidsinspectie op bezoek

HELP, de Nederlandse arbeidsinspectie op bezoek

Momenteel zijn er veel (onaangekondigde) bezoekjes van de Nederlandse Arbeidsinspectie om ervoor te zorgen dat de wetgeving over veiligheid en gezondheid op het werk wordt nageleefd. Wij geven je een aantal tips om een bezoekje van de inspecteur zonder kleerscheuren te doorstaan.

In elke bedrijf zijn er bepaalde arbeidsrisico’s. Het is aan jou als werkgever om deze risico’s in kaart te brengen, zo veel mogelijk te beperken en hier een plan van aanpak voor te maken. Dit is geregeld in de Arbowet. De Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) houdt toezicht op de nalevering van de Arbowetgeving. De inspecteur van de Inspectie SZW is bevoegd elke werkplek te betreden. De inspecteur moet zich kunnen legitimeren. Je hebt als werkgever het recht te vragen naar een legitimatiebewijs als een inspecteur voor de deur staat.

Waar let de Arbeidsinspectie voornamelijk op?

 • Of de arbeidsomstandigheden een bedreiging zijn voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers. Zo zal je een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moeten kunnen overhandigen met een Plan van Aanpak.
 • Of je je aan de werk- en rusttijden houdt van de Arbeidstijdenwet (of cao in het geval daar afwijkende regels instaan) vooral bij jongeren
 • Of je je aan de regels houdt bij werk door minderjarigen. Denk aan het verbod op kinderarbeid, maar ook dat sommige werkzaamheden verboden zijn. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen bijvoorbeeld niet met geautomatiseerde machines werken en ook niet werken op schooldagen.
 • Of je je houdt aan de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
 • Of er geen sprake is van Illegale Tewerkstelling. Zo moeten medewerkers van buiten de EU bijvoorbeeld (uitzonderingen daar gelaten) een tewerkstellingsvergunning hebben.
 • Of er sprake is van pesten en/of discriminatie op het werk

Rechten en plichten bij een bezoek van de inspectie

Werkgevers en werknemers zijn verplicht om aan een inspecteur alle gevraagde informatie en inlichtingen te verstrekken. In lang niet alle gevallen is het mogelijk om direct alle informatie te overhandigen. Het is gebruikelijk om een termijn te vragen waarbinnen je de informatie kunt aanleveren. Als je binnen die termijn geen gehoor geeft aan het verzoek om informatie, kan de inspecteur daar consequenties aan verbinden door een boete op te leggen.

Sancties en boetes

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de volgende wetten en regelingen:

 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
 • Arbeidstijdenwet (Atw)
 • Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)
 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)
 • Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
 • Warenwet

Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van de sanctie en je wordt op de hoogte gebracht van de maatregelen die je moet nemen. De inspectie controleert steekproefsgewijs in een volgende inspectie of je de maatregelen hebt genomen. Is dan niet het geval dan legt de inspecteur nieuwe, zwaardere sancties op. Je kunt in beroep gaan tegen een besluit van de Inspectie SZW. Dat beroep wordt ingesteld bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit doe je om een boete voor te zijn

 • Zorg voor een goed Arbobeleid. Onderdeel hiervan is het opstellen (en eventueel toetsen) van een RI&E. Hierover lees je alles in dit blog
 • Zorg dat je een intern en/of extern vertrouwenspersoon hebt waar medewerkers terecht kunnen bij misstanden, ongewenst gedrag en integriteitskwesties. Hier lees je alles over het belang van een vertrouwenspersoon.
 • Zorg bij indiensttreding van een nieuwe medewerker dat je voldoet aan de wet-en regelgeving: check de leeftijd, indienst documenten (ID bewijs, Tewerkstellingsvergunning e.d.) en houd je aan het WML. Wanneer je de salarisadministratie via PersonPlus geregeld hebt, houden wij natuurlijk een oogje in het zeil.
 • Zorg ervoor dat belangrijke documenten zoals arbeidstijdenregistratie, verzuimbeleid, arbeidsongevallen registratie en de RI&E op een vaste plek opgeslagen zijn/ liggen zodat je deze meteen kunt raadplegen als daarom gevraagd wordt.
 • Wijs iemand aan binnen de organisatie die bij een bezoek van een inspecteur wordt ingeschakeld om de inspecteur te woord te staan en het bezoek in goede banen te leiden.
 • Geef tijdens de inspectie geen antwoord op vragen, tenzij je voor de volle 100% weet dat je het juiste antwoord weet. Bij twijfel, geef aan dat je het niet zeker weet en vraag of je daarop later mag terugkomen.
 • Geef alleen informatie die gevraagd wordt tijdens (en na) de inspectie.
 • Zorg ervoor dat je gevoelige informatie in gescheiden en het liefst ook versleutelde compartimenten opslaat en meegeeft om de privacy van werknemers zo goed mogelijk te beschermen.
 • Vraag aan het eind van het bezoek op welke termijn een schriftelijke bevestiging kan worden verwacht en wat in grote lijnen de inhoud en mogelijke sancties zullen zijn en welke vervolgstappen de inspecteur verwacht, zodat je daar alvast op kunt anticiperen.

Wat kan PersonPlus hierin voor jou betekenen?

Wij kunnen je helpen aan een goed verzuim- en arbobeleid en zorgen voor de opvolging van ziekmeldingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. We werken hiervoor met vaste arbodiensten samen. Wanneer je deze dienstverlening afneemt, voldoe je aan de wettelijke verplichting om aangesloten te zijn bij een Arbodienst. Daarnaast kunnen wij je helpen bij het opstellen en toetsen van de RI&E.

Ook kunnen wij optreden als extern vertrouwenspersoon voor jouw medewerkers! Je krijgt hierbij de nodige beleidsstukken ongewenst gedrag en integriteit, zodat je deze alvast kunt afvinken wanneer je de inspectie op bezoek krijgt. Je leest alles over de extern vertrouwenspersoon dienstverlening hier.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.