Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door PersonPlus, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van PersonPlus en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voornoemde bestuurders en/of personen niet meer voor PersonPlus werkzaam zijn.

De wederpartij van PersonPlus is degene aan wie PersonPlus enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PersonPlus gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door PersonPlus gesloten overeenkomsten waarbij PersonPlus zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door PersonPlus zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden PersonPlus slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen PersonPlus en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1 Offertes en tarieven van PersonPlus zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2 Aan PersonPlus verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van PersonPlus, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat PersonPlus een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. PersonPlus is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever per emailbericht enige aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) PersonPlus heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) PersonPlus wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) PersonPlus heeft bereikt.

2.5 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door PersonPlus aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door PersonPlus gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van PersonPlus het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is PersonPlus toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden. PersonPlus zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PersonPlus is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van PersonPlus wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2 Dienstverlening van PersonPlus betreft altijd het complete personeelsbestand. Het is niet mogelijk een deel van het personeelsbestand onder te brengen. De definitie van “groep boven loongrens” of “groep onder loongrens” wordt jaarlijks middels een ondertekende verzamelloonstraat en na verrekening gecontroleerd.

4.3 Indien er door de opdrachtgever een offerte is ondertekend, al dan niet in combinatie met een dienstverleningsabonnement, is opdrachtgever gehouden om de overeenkomst twaalf maanden te laten lopen. Mocht opdrachtgever afzien van de nieuwe overeenkomst, dan wordt opdrachtgever gehouden aan de kosten voor het dienstverleningsabonnement gedurende twaalf maanden.

4.4 Opzegging is enkel schriftelijk mogelijk, minimaal twee maanden voor het einde van het kalenderjaar. De dienstverleningsovereenkomst eindigt in dat geval per de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar.

4.5 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. PersonPlus is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten, die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van PersonPlus beïnvloeden.

4.6 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door PersonPlus voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

4.7 Verrekening door de opdrachtgever van de door PersonPlus gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering door PersonPlus uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.8 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan PersonPlus te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.10 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van PersonPlus aanleiding geeft, is PersonPlus bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid over zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door PersonPlus opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

5.2 PersonPlus streeft naar een verwerkingstijd van 1 werkdag voor een loonrun, en van 2 werkdagen voor het inschrijven van een nieuwe medewerker.*

* op voorwaarde dat zowel werkgever als werknemer alle gegevens compleet aangeleverd hebben.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan PersonPlus, die ze nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van PersonPlus zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichting heeft voldaan, is PersonPlus bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan PersonPlus verschafte informatie.

6.3 Salarisadministratietarieven zijn gebaseerd op geautomatiseerde urenverwerking. Dit betekent dat de opdrachtgever de uren aanlevert via een koppeling met een urenregistratiesysteem, via de snelinvoer of via de tijdregistratie in NMBRS.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van PersonPlus

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van PersonPlus alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door PersonPlus bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PersonPlus wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van PersonPlus in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van PersonPlus alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door PersonPlus bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het terzake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 PersonPlus is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen of uitvoering van opdrachten vanuit derden of PersonPlus zelf.

7.5 PersonPlus is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door PersonPlus gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door PersonPlus kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 PersonPlus is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan PersonPlus verzonden (e-mail)berichten PersonPlus niet hebben bereikt.

7.7 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van PersonPlus voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.8 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met PersonPlus indien PersonPlus zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 PersonPlus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor PersonPlus redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van PersonPlus ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van PersonPlus geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/ of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van PersonPlus kan worden gevergd.

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dan de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2 Door de opdrachtgever aan PersonPlus verstrekte persoonsgegevens zullen door PersonPlus niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover PersonPlus op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitvoering verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van PersonPlus, zal PersonPlus de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes, dienstverlening en overeenkomsten van PersonPlus is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens PersonPlus in verband met door PersonPlus verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.