Privacy voorwaarden

Algemeen

Hierbij tref je de privacyverklaring van PersonPlus B.V. (verder PersonPlus) aan. PersonPlus is zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker in de zin van de AVG. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat je verder gaat op onze website.

PersonPlus is gevestigd aan de Fruitlaan 2 – 4462 EP te GOES en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72677988. PersonPlus is per e- mail te bereiken via info@personplus.nl

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe PersonPlus omgaat met jouw persoonsgegevens. PersonPlus hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou hierover zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jou kunnen worden verwerkt en voor welk doel deze persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je jouw rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

PersonPlus behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn door nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Op de website is altijd de meest recente versie gepubliceerd. PersonPlus adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PersonPlus verwerkt je persoonsgegevens doordat je contact met PersonPlus hebt opgenomen, als je gebruik maakt van onze diensten of omdat PersonPlus jouw persoonsgegevens van een opdrachtgever ontving voor het uitvoeren van een product en/of dienstenovereenkomst met deze opdrachtgever

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die PersonPlus mogelijk van jouw verwerkt:

 • naam en adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • contactpersoon in geval van nood;
 • gegevens werkgever;
 • personeelsnummer;
 • salarisstrook, waaronder ook financiële gegevens;
 • gegevens betreffende je dienstverband zoals functie, aantal uren, contractsoort, datum indienst, etc.
 • gegevens van een contactpersoon in de organisatie;
 • ziekteverzuim gerelateerde gegevens in het kader van het uitvoeren van de Wet verbetering poortwachter;
 • personeelsdossier;
 • inloggegevens voor het gebruik van onze applicatie(s);
 • overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in geval van correspondentie, telefonisch contact of in het kader van een overeenkomst met PersonPlus.

  Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

  PersonPlus verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een geldige grondslag is. Deze grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

  In de eerste plaats worden je persoonsgegevens met jouw toestemming verwerkt als je het contactformulier op de website van PersonPlus invult of via e-mail, sociale media of telefoon contact met PersonPlus opneemt voor informatie of in het kader van een mogelijke opdracht. De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de overige gegevens die je via het contactformulier zelf verstrekt.

  Het verwerken/bewaren van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag. Als er geen overeenkomst ontstaat met PersonPlus, dan heeft PersonPlus een gerechtvaardigd belang om daarna je persoonsgegevens te bewaren voor direct marketingdoeleinden. Je mag PersonPlus natuurlijk altijd vragen om je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor de paragraaf ‘Jouw privacy rechten’.

  Bij het aangaan van een overeenkomst met PersonPlus worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Deze gegevens kunnen NAW- gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van een contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst aan te gaan. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met PersonPlus kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

  Voor het uitvoeren van een product of dienstenovereenkomst, kunnen persoonsgegevens van jou, in opdracht van je werkgever, door PersonPlus worden verwerkt. Dit kunnen gegevens zijn die op de eerste pagina van deze privacyverklaring zijn vermeld. Welke gegevens dit exact zijn is afhankelijk van de product en dienstenovereenkomst met jouw werkgever. Je werkgever moet jou informeren welke gegevens hij door PersonPlus laat verwerken. PersonPlus verwerkt deze gegevens zolang de product en dienstenovereenkomst duurt. Na afloop van de product en dienstenovereenkomst worden de gegevens overgedragen aan je werkgever.

  PersonPlus bewaart ook persoonsgegevens waartoe zij wettelijk verplicht is op grond van de belastingwetgeving. Dit betreft onder andere contracten of overeenkomsten, facturen, bankafschriften, correspondentie enz. PersonPlus moet deze gegevens in de bedrijfsadministratie zeven (7) jaar bewaren.

   

  Doorgifte aan verwerkers en derden

  Sommige persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door PersonPlus zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). PersonPlus sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze plaatsvindt. PersonPlus blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

  Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door PersonPlus ingeschakelde verwerkers, gedeeld als PersonPlus op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.

   

  Beveiliging

  PersonPlus heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL- certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van PersonPlus hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met opdrachtgevers en (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.

  Datalekken

  Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. PersonPlus zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal PersonPlus de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal PersonPlus, op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Als zich een datalek voordoet waarbij persoonsgegevens betrokken zijn die in het kader van een product of dienstenovereenkomst worden verwerkt, dan zal PersonPlus zonder vertraging contact met de opdrachtgever opnemen voor verdere afhandeling. Een en ander overeenkomstig hetgeen hierover is geregeld in de verwerkersovereenkomst.

  Cookies

  PersonPlus maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u deze al of niet accepteren. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen geweigerd of verwijderd worden. PersonPlus kan dan echter niet instaan voor een optimale werking en gebruikerservaring door jou van haar website.

  Sessiecookies of noodzakelijke cookies dienen ervoor om de basisfuncties van onze website goed te kunnen gebruiken. Door het analyseren van het surfgedrag van onze bezoekers, kunnen wij onze diensten zo goed mogelijk aanpassen. Bij het afsluiten van uw browser worden deze cookies weer automatisch verwijderd.

  Preferente cookies onthouden informatie, zoals bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen. Deze kunnen bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze server teruggestuurd worden. Voor een goede gebruikerservaring is het accepteren van deze cookies gewenst.

  Analytische of statistische cookies worden door ons geplaatst om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren.

  Marketing cookies worden gebruikt om jou te kunnen voorzien van relevante informatie en aanbiedingen.

  Voor het verwijderen van cookies verwijst PersonPlus je door naar de instellingen van je browser.

   

  Links naar andere website(s)

  Het kan zo zijn dat de website van PersonPlus links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van PersonPlus. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. PersonPlus is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. PersonPlus raadt je aan om de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

  Jouw privacyrechten

  Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

  Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met PersonPlus.

  Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@personplus.nl
  Als het persoonsgegevens betreft die in opdracht van jouw werkgever door PersonPlus worden verwerkt, dan verwijst PersonPlus je ten aanzien van deze verzoeken door naar je werkgever.

  PersonPlus zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal PersonPlus, bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

  inzage

  Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

  rectificatie of aanvulling

  Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

  verwijdering

  Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan eventueel wél tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met PersonPlus niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.

  beperking of beëindiging van de verwerking

  Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door PersonPlus worden verwerkt.

  geen profilering

  PersonPlus gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

  klachten

  Indien je een klacht wil indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door PersonPlus, dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@personplus.nl PersonPlus zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

  Verantwoorde openbaarmaking

  Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee PersonPlus persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt PersonPlus dit per omgaande te melden via info@personplus.nl
  PersonPlus zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.