Tijdens het werk hebben je medewerkers te maken met collega's, leidinggevenden, klanten, leveranciers, en andere partijen. Wat als er iets voorvalt wat als ongewenst wordt ervaren? Dan is het fijn dat zij hier hulp bij krijgen en in vertrouwen over kunnen praten met de vertrouwenspersoon! Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkvloer. Ongewenst gedrag komt voor in alle sectoren. Een slachtoffer van ongewenst gedrag neemt gemiddeld 7 extra verzuimdagen op. Naast persoonlijk leed en extra verzuim leidt ongewenst gedrag tot een slechte sfeer op het werk, verminderde betrokkenheid en verminderde productiviteit. Een hoge werkdruk in combinatie met ongewenst gedrag VERDUBBELT de kans op burn-out klachten. Genoeg redenen om hier iets aan te doen dus!

………………………………………………………………………………………….Vertrouwenspersoon

.

Verplichtingen werkgever vanuit de (Arbo)wet

Als werkgever heb je (volgens art. 7:658 BW) een zorgplicht om de veiligheid van de werkomgeving te waarborgen voor jouw medewerkers en bij Arbowet zijn de volgende verplichtingen geregeld:

 • Zorg voor veiligheid en gezondheid
  De werkgever, dus alle leidinggevenden, zorgen voor veiligheid en gezondheid van alle medewerkers.
 • Voer beleid ter voorkoming en beperking van PSA
  De werkgever voert actief beleid ter voorkoming en beperking van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent het maken en actualiseren van beleid en dit implementeren/laten leven in de organisatie. Ook draagt de werkgever er zorg voor dat iedereen bewust is van zijn taken en verantwoordelijkheden en het belang daarvan voelt.
 • Toets arbeidsomstandigheden
  Werkgever toetst regelmatig de arbeidsomstandigheden met behulp van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) of een MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek). Het is de bedoeling dat er met de uitkomst van dit onderzoek actief iets wordt gedaan.

Artikel 3, lid 2 van de Arbowet: De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer om het verplicht te stellen om een vertrouwenspersoon te hebben voor werkgevers vanaf 10 fte. Zorg dat je hierop voorbereid bent en regel het eenvoudig via PersonPlus.

Maar wat zijn -nu al- de consequenties als je niets doet?

Consequenties bij niets doen als werkgever

De Nederlandse Arbeidsinspectie (voormalig Inspectie SZW) ziet toe op de naleving van de Arbowet en kan de werkgever waarschuwen of beboeten als die de verplichtingen uit deze wet niet in acht neemt. De inspectie kijkt niet alleen of een organisatie een beleid voert om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan, maar ook of dat beleid en de uitvoering ervan de werknemers voldoende beschermt tegen risico’s.

De inspectie handhaaft op een aantal praktische toepasbare maatregelen die de werkgever moet treffen bij de preventie van ongewenste omgangsvormen, waaronder of er een vertrouwenspersoon is en of die onafhankelijk, deskundig en vakbekwaam is. Het niet aanstellen van een vertrouwenspersoon staat dan gelijk aan het niet goed of onvoldoende invulling geven aan de plicht tot het voeren van beleid om PSA te voorkomen of te beperken.

Daarnaast is het zo dat als een werknemer slachtoffer is geworden van ongewenste omgangsvormen en de werkgever heeft niets gedaan om dat te voorkomen of te beperken, dan kan de medewerker de werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

Kortom, het hebben van een vertrouwenspersoon is dus (nog) niet direct verplicht, maar het wetsvoorstel om een vertrouwenspersoon verplicht te maken vanaf 10 fte ligt er al enige tijd. Met de vertrouwenspersoon via PersonPlus weet je zeker dat je alles zowel wettelijk als voor je werkgevers zo goed mogelijk geregeld hebt!

Externe vertrouwenspersoon PersonPlus

Het is mogelijk om een vaste, LVV gecertificeerde, vertrouwenspersoon te hebben vanuit PersonPlus voor jouw medewerkers! Deze vertrouwenspersoon:

 • Biedt een vertrouwelijk luisterend oor voor medewerkers betreft integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen;
 • Begeleidt medewerkers die betrokken zijn bij een mogelijk traumatiserend incident op het werk;
 • Begeleidt medewerkers bij klachtenprocedures door praktische en juridische informatie te geven;
 • Helpt medewerkers zoeken naar een oplossing of het nemen van een beslissing;
 • Verwijst medewerkers zo nodig door naar een specialist;
 • Beschikt over de nodige voorbeeldbeleidsstukken ongewenste omgangsvormen en integriteit;
 • Geeft voorlichting en advies over ongewenst gedrag, integriteit en klachtenprocedures binnen jouw organisatie;
 • Schrijft jaarlijks een jaarverslag waarin het aantal en de aard van de meldingen per categorie worden opgenomen. Daarnaast kunnen trends worden opgenomen en onderwerpen die aandacht behoeven.

Wil jij hier gebruik van maken of meer informatie over ontvangen? Mail dan naar vertrouwenspersoon@personplus.nl of klik hier!

 

Uitlegvideo Youtube