Tijdens het werk hebben je medewerkers te maken met collega's, leidinggevenden, klanten, leveranciers, en andere partijen. Wat als er iets voorvalt dat als ongewenst wordt ervaren? Dan is het belangrijk dat medewerkers hier hulp bij krijgen en in vertrouwen over kunnen praten met de vertrouwenspersoon! Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 medewerkers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkvloer. Ongewenst gedrag komt voor in alle sectoren. Een slachtoffer van ongewenst gedrag neemt gemiddeld 7 extra verzuimdagen op. Naast persoonlijk leed en extra verzuim leidt ongewenst gedrag tot een slechte sfeer op het werk, verminderde betrokkenheid en verminderde productiviteit. Een hoge werkdruk in combinatie met ongewenst gedrag VERDUBBELT de kans op burn-out klachten. Genoeg redenen om hier iets aan te doen dus!

………………………………………………………………………………………….Vertrouwenspersoon

.

Verplichtingen werkgever vanuit de (Arbo)wet

Als werkgever heb je (volgens art. 7:658 BW) een zorgplicht om de veiligheid van de werkomgeving te waarborgen voor jouw medewerkers en bij Arbowet zijn de volgende verplichtingen geregeld:

 • Zorg voor veiligheid en gezondheid
  De werkgever, dus alle leidinggevenden, zorgen voor veiligheid en gezondheid van alle medewerkers.
 • Voer beleid ter voorkoming en beperking van PSA
  De werkgever voert actief beleid ter voorkoming en beperking van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent het maken en actualiseren van beleid en dit implementeren/laten leven in de organisatie. Ook draagt de werkgever er zorg voor dat iedereen bewust is van zijn taken en verantwoordelijkheden en het belang daarvan voelt.
 • Toets arbeidsomstandigheden
  Werkgever toetst regelmatig de arbeidsomstandigheden met behulp van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) of een MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek). Het is de bedoeling dat er met de uitkomst van dit onderzoek actief iets wordt gedaan.

Artikel 3, lid 2 van de Arbowet: De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Vertrouwenspersoon verplicht

In 2023 is het wetsvoorstel, om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen voor bedrijven vanaf 10 medewerkers, aangenomen. Deze verplichting wordt in de Arbowet opgenomen. Concreet betekent dit dat je als bedrijf intern en/of extern een vertrouwenspersoon moet aanstellen. Deze vertrouwenspersoon moet ervaren en kundig zijn.

Voor de inwerkingtreding van deze nieuwe wet is het wachten op de installatie van het nieuwe kabinet. Zorg dat je hierop voorbereid bent en regel het eenvoudig via PersonPlus!

De vertrouwenspersoon dienstverlening zit in onze pakketten opgenomen. Wil je geen dienstenpakket afnemen, maar wel een losse aansluiting voor de vertrouwenspersoon hebben? Ook dat is mogelijk! Hier lees je meer over de tarieven voor een losse vertrouwenspersoon aansluiting.

Consequenties bij niets doen als werkgever

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet toe op de naleving van de Arbowet en kan de werkgever waarschuwen of beboeten als jij de verplichtingen uit deze wet niet in acht neemt.

De inspectie handhaaft op een aantal praktische toepasbare maatregelen die de werkgever moet treffen bij de preventie van ongewenste omgangsvormen, waaronder of er een vertrouwenspersoon is en of die onafhankelijk, deskundig en vakbekwaam is. Het niet aanstellen van een vertrouwenspersoon staat dan gelijk aan het niet goed of onvoldoende invulling geven aan de plicht tot het voeren van beleid om PSA te voorkomen of te beperken.

Daarnaast is het zo dat als een medewerker slachtoffer is geworden van ongewenste omgangsvormen en de werkgever niets heeft gedaan om dat te voorkomen of te beperken, de medewerker de werkgever dan aansprakelijk kan stellen.

Externe vertrouwenspersoon PersonPlus

Het is mogelijk om een vaste, LVV gecertificeerde, vertrouwenspersoon te hebben vanuit PersonPlus voor jouw medewerkers! Deze vertrouwenspersoon:

 • Biedt een vertrouwelijk luisterend oor voor medewerkers betreft integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen;
 • Begeleidt medewerkers die betrokken zijn bij een mogelijk traumatiserend incident op het werk;
 • Begeleidt medewerkers bij klachtenprocedures door praktische en juridische informatie te geven;
 • Helpt medewerkers zoeken naar een oplossing of het nemen van een beslissing;
 • Verwijst medewerkers zo nodig door naar een specialist;
 • Beschikt over de nodige voorbeeldbeleidsstukken ongewenste omgangsvormen en integriteit;
 • Geeft voorlichting en advies over ongewenst gedrag, integriteit en klachtenprocedures binnen jouw organisatie;
 • Verstrekt een jaarverslag waarin het aantal en de aard van de meldingen per categorie worden opgenomen. Daarnaast kunnen trends worden opgenomen en onderwerpen die aandacht behoeven.

Uitlegvideo Youtube