Update verplichtingstelling vertrouwenspersoon

Update verplichtingstelling vertrouwenspersoon

Update verplichtingstelling vertrouwenspersoon

In 2020 is er een wetsvoorstel: verplichtingstelling vertrouwenspersoon ingediend die eraan moet bijdragen ongewenst gedrag op de werkvloer terug te dringen en een veilige werkomgeving te creëren. Afgelopen periode is de memorie van toelichting op enkele punten verduidelijkt en beter onderbouwd na advies van de Raad van State. Verder heeft de behandeling van het wetvoorstel een tijdje stilgelegen, maar staat deze momenteel weer op de agenda van de Kamer. Wat er nu precies bekend is, lees je op onze website!

Dit wetsvoorstel regelt dat in de Arbeidsomstandighedenwet (beter bekend als Arbowet) wordt opgenomen dat iedere medewerker zich tot een vertrouwenspersoon moet kunnen wenden. Werkgevers zijn dan dus verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Eerder schreven wij al over dit wetsvoorstel. Hierover lees je meer in dit blog.

Daarnaast is een regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aangesteld (Mariëtte Hamer), die onder meer het beleid rondom Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en specifiek de vertrouwenspersoon tegen het licht gaat houden.

Naast dit wetsvoorstel, wordt de wet- en regelgeving omtrent seksueel overschrijdend gedrag aangepast. Het wetsvoorstel seksuele misdrijven is op 11 oktober 2022 door de minister van justitie ingediend om slachtoffers van seksueel getinte misdrijven beter te beschermen. Tot op heden is seksuele intimidatie namelijk niet als strafbaar feit opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Hierdoor is strafrechtelijk optreden hiertegen niet altijd mogelijk bijvoorbeeld als het gaat om seksuele toenadering die bestaat uit uitingen die niet beledigend van aard zijn of van gedragingen, zoals aanrakingen, die niet of beperkt inbreuk maken op de lichamelijke en seksuele integriteit van een ander. Gelet op de aard, inhoud of context, kunnen deze benaderingen wel als seksueel intimiderend ervaren worden. Het wetsvoorstel verruimt onder andere de mogelijkheden om strafrechtelijk op te treden door seksuele intimidatie, zowel online als offline, als overtreding zelfstandig strafbaar te stellen. In dit blog vertellen we je meer over het voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer.

Slachtoffers kunnen straks dus ook in meer gevallen aangifte doen dan nu. De lat voor strafbaarheid bij aanranding of verkrachting ligt op dit moment soms te hoog. Het is niet altijd te bewijzen dat iemand tot seks is gedwongen. Soms bevriezen of verstijven slachtoffers. In de nieuwe wet worden zij beter beschermd. Het streven is om deze nieuwe wet in 2024 in werking te laten treden.

Vanaf januari 2023 hebben alle medewerkers van aangesloten klanten toegang tot de vertrouwenspersonen van PersonPlus!

Omdat wij achter het belang van een vertrouwenspersoon staan en het belangrijk vinden dat onze relaties een goed beleid hebben rondom de preventie van ongewenst gedrag & integriteitsschendingen, hebben wij ervoor gekozen om de vertrouwenspersoon dienstverlening standaard in de nieuwe dienstenpakketten op te nemen vanaf januari 2023. Dit zit als het ware gekoppeld aan de verzuim- en arbo dienstverlening zodat jij aan de recentste wet- en regelgeving en eisen die vanuit de Arbowet gesteld worden voldoet!

Twijfel jij nog over het belang van een vertrouwenspersoon? In deze video leggen we (naast de verwachte verplichtingstelling) het belang uit van de vertrouwenspersoon en een beleid gericht op het voorkomen van PSA en geven we toelichting over de dienstverlening van PersonPlus.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.