Wetsvoorstel vertrouwenspersoon

Wetsvoorstel vertrouwenspersoon

Wetsvoostel vertouwenspersoon

In de Tweede Kamer ligt al enige tijd een wetsvoorstel om het wettelijk verplicht te stellen voor werkgevers om een vertrouwenspersoon te hebben voor hun werknemers. Dit moet ertoe leiden dat ongewenste omgangsvormen op de werkvloer worden teruggedrongen. Maar wat betekent dit precies voor jouw bedrijf en wat kan PersonPlus hierin voor jou betekenen?

Ongewenste omgangsvormen

Factoren in de arbeidssituatie die stress veroorzaken worden ook wel Psychosociale arbeidsbelasting genoemd (PSA). In de wet worden de volgende onderdelen genoemd als PSA: agressie en geweld, pesten, direct of indirect onderscheid, ook wel discriminatie genoemd (met inbegrip van seksuele intimidatie) en werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat dat 1 op de 6 werknemers wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd op de werkvloer. Ongewenst gedrag komt voor in alle sectoren. Een slachtoffer van ongewenst gedrag neemt gemiddeld 7 extra verzuimdagen op. Naast persoonlijk leed en extra verzuim leidt ongewenst gedrag tot een slechte sfeer op het werk, verminderde betrokkenheid en verminderde productiviteit. Een hoge werkdruk in combinatie met ongewenst gedrag VERDUBBELT de kans op burn-out klachten. Genoeg redenen om hier iets aan te doen dus en een vertrouwenspersoon aan te stellen!

Integriteitskwesties

Ook voor integriteitskwesties -ook wel misstanden genoemd- hoort een medewerker bij een vertrouwenspersoon terecht te kunnen. Integriteitskwesties zijn zaken die schade doen aan de organisatie zoals:

 • Manipulatie of misbruik van informatie
 • Fraude
 • Diefstal
 • Strafbare feiten

Medewerkers kunnen veilig, in vertrouwen een misstand melden bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal een luisterend oor bieden en vervolgens de mogelijkheden in kaart brengen m.b.t. het officieel melden van de misstand. Het is aan de melder of hij/zij ervoor kiest om er wel of geen melding van te maken.

Verplichtingen werkgever vanuit de (Arbo)wet

Als werkgever heb je (volgens art. 7:658 BW) een zorgplicht om de veiligheid van de werkomgeving te waarborgen voor jouw medewerkers en bij Arbowet zijn de volgende verplichtingen geregeld:

 • Zorg voor veiligheid en gezondheid
  De werkgever, dus alle leidinggevenden, zorgen voor veiligheid en gezondheid van alle medewerkers.
 • Voer beleid ter voorkoming en beperking van PSA
  De werkgever voert actief beleid ter voorkoming en beperking van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dat betekent het maken en actualiseren van beleid en dit implementeren / laten leven in de organisatie. Ook draagt de werkgever er zorg voor dat iedereen bewust is van zijn taken en verantwoordelijkheden en het belang ervan voelt.
 • Toets arbeidsomstandigheden
  Werkgever toetst regelmatig de arbeidsomstandigheden met behulp van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) of een MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek).
  Het is de bedoeling dat er met de uitkomst van dit onderzoek actief iets wordt gedaan.

Artikel 3, lid 2 van de Arbowet: De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

Het staat daarentegen op dit moment nog niet letterlijk in de wet dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon verplicht is. Wel ligt er al enige tijd een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer om het verplicht te stellen om een vertrouwenspersoon te hebben voor werkgevers vanaf 1 fte. Zorg dat je hierop voorbereid bent en regel het eenvoudig via PersonPlus.

Maar wat zijn -nu al- de consequenties als je niets doet?

Consequenties niets doen werkgever

De Inspectie SZW ziet toe op de naleving van de Arbowet en kan de werkgever waarschuwen of beboeten als die de verplichtingen uit deze wet niet in acht neemt. De inspectie kijkt niet alleen of een organisatie een beleid voert om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan maar ook of dat beleid en de uitvoering ervan de werknemers voldoende beschermt tegen risico’s.

De inspectie handhaaft op een aantal praktische toepasbare maatregelen die de werkgever moet treffen bij de preventie van ongewenste omgangsvormen, waaronder dus of er een vertrouwenspersoon is en of die onafhankelijk, deskundig en vakbekwaam is. Het niet aanstellen van een vertrouwenspersoon staat dan gelijk aan het niet goed of onvoldoende invulling geven aan de plicht tot het voeren van beleid om PSA te voorkomen of te beperken.

Daarnaast is het zo dat als een werknemer slachtoffer is geworden van ongewenste omgangsvormen en de werkgever heeft niets gedaan om dat te voorkomen of te beperken, dan kan de medewerker de werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

Externe vertrouwenspersoon PersonPlus

Het is mogelijk om een vaste, LVV certificeerde, vertrouwenspersoon te hebben vanuit PersonPlus voor jouw medewerkers! Deze vertrouwenspersoon:

 • Biedt een vertrouwelijk luisterend oor voor medewerkers betreft integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen;
 • Begeleidt medewerkers die betrokken zijn bij een mogelijk traumatiserend incident op het werk;
 • Begeleidt medewerkers bij klachtenprocedures door praktische en juridische informatie te geven;
 • Helpt medewerkers zoeken naar een oplossing of het nemen van een beslissing;
 • Verwijst medewerkers zo nodig door naar een specialist;
 • Beschikt over de nodige voorbeeldbeleidsstukken ongewenste omgangsvormen en integriteit;
 • Geeft voorlichting en advies over ongewenst gedrag, integriteit en klachtenprocedures binnen jouw organisatie;
 • Schrijft jaarlijks een jaarverslag waarin het aantal en de aard van de meldingen per categorie worden opgenomen. Daarnaast kunnen trends worden opgenomen en onderwerpen die aandacht behoeven.

Dit alles voor een vast laag bedrag per jaar. Wil jij hier gebruik van maken of meer informatie over ontvangen? Neem dan contact op!

Meer weten? Bekijk onze vertrouwenspersoon pagina met de bijbehorende tarieven

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.