Steunpakket corona 2.0

Steunpakket corona 2.0

Per 1 juni is de horeca weer open! Tevens is per deze datum het tweede steunpakket voor ondernemers van kracht. Het steunpakket 2.0 sluit beter aan bij wat we als (horeca) ondernemers nodig hebben. Het pakket is verlengd met één maand, namelijk tot 1 oktober om ondernemers op langere termijn te helpen om door de crisis te komen. Via dit blog wil Person Plus jullie op de hoogte stellen van de regelingen per juni.

Aanpassingen NOW 1.0

NOW 1.0 kan nog worden aangevraagd tot en met 5 juni. Voorheen was het zo dat bij de berekening van de NOW vergoeding uitgegaan werd van de loonsom van januari 2020. Indien er bij het UWV geen gegevens beschikbaar waren over deze maand, werd uitgegaan van de maand november 2019. Betaalde een bedrijf in die periode geen (representatief) loon uit, zoals bij seizoenbedrijven vaak het geval is, dan was hiervoor aanvankelijk geen regeling opgenomen in de NOW. Voor seizoenbedrijven die slechts in bepaalde maanden loon betalen en/of juist hun omzet draaien in een bepaald seizoen (zoals bijvoorbeeld strandpaviljoens), bood de NOW hiervoor in veel gevallen geen tegemoetkoming. Het kabinet heeft nu aanpassingen doorgevoerd om deze bedrijven tóch steun te bieden.

Deze aanpassingen zien er als volgt uit; is de loonsom van maart tot en met mei hoger dan de loonsom van driemaal januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog.

De aanvullende tegemoetkoming wordt na afloop van de subsidieperiode uitbetaald (maar niet eerder dan september). De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). De aanvulling geldt voor seizoenbedrijven, maar ook voor andersoortige bedrijven en organisaties die een hogere loonsom hebben in de maanden maart, april en mei dan in januari.

NOW 2.0

Om banen en inkomens zoveel mogelijk te beschermen tijdens de coronacrisis kunnen werkgevers vanaf 6 juli de NOW 2.0 aanvragen voor een periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden (waaronder een verwachte omzetverlies van ten minste 20%) kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni – september, of je nu al wel of nog niet hebt deelgenomen aan de NOW in de maanden maart t/m mei. Indien je voor de tweede keer NOW aanvraagt, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Wanneer je de NOW 2.0 voor het eerst aanvraagt, kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, juli of 1 august.

De belangrijkste wijzigingen, spelregels en voorwaarden van de NOW 2.0 worden onderstaand uitgelegd.

  • Maart wordt de referentiemaand voor de loonsom waar de NOW- subsidie op gebaseerd is om seizoenbedrijven tegemoet te komen.
  • Indien een werkgever dit jaar (2020) van de NOW- regeling gebruik maakt, mag er over 2020 geen dividend aan aandeelhouders worden uitgekeerd. Dit geldt ook voor bonussen aan het bestuur of directie. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel
  • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%.
  • De correctie op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd. Werkgevers die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag
  • Werkgevers moeten werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen voor behoud van werk en zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door, waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

De rekenhulp voor de NOW 1.0 om het percentage omzetverlies te bereken, kan niet worden gebruikt voor NOW 2.0. Deze rekenhulp is nog in ontwikkeling en zal in ieder geval beschikbaar zijn als NOW 2.0 ingaat op 6 juli.

Oproepers/ flexibele medewerkers

Bovendien is er op dit moment nog niks bekend over de doorbetaling van oproepers. In de NOW 1.0 vielen oproepmedewerkers ook onder de subsidie zodat zij (net als medewerkers met vaste uren) doorbetaald konden worden. Dit blijft zo bij de NOW 2.0, echter is niet duidelijk of vanaf juni enkel de gewerkte uren doorbetaald moeten worden of ook de uren aangevuld moeten worden tot het gemiddelde wat afgelopen maanden doorbetaald is. Zodra hier meer over bekend is zal Person Plus met een nieuwe update komen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) = de opvolger van de TOGS

De ‘4.000 euro regeling’, zoals de TOGS-regeling in de volksmond bekend stond, was een éénmalige tegemoetkoming aan ondernemers in getroffen sectoren. Het one size fits all model werd daarbij gehanteerd: wanneer jouw bedrijf viel onder één van de getroffen sectoren dan kreeg je 4.000 euro voor je vaste lasten. Onafhankelijk van hoe hoog die waren. Per 20 mei is deze stevig aangepast en wordt er maatwerk toegepast.

Je kunt nu bovenop de NOW een tegemoetkoming krijgen van het ministerie van EZK om vaste materiële kosten te kunnen betalen. Let op: dit geldt alleen voor mkb- bedrijven met maximaal 250 werknemers. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten en de mate van omzetverlies (minimaal 30%). De tegemoetkoming is maximaal € 50.000. Deze tegemoetkoming geldt vanaf de periode 1 juni tot 1 oktober 2020. De TVL kan aangevraagd worden vanaf medio juni bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op de tegemoetkoming is alleen bestemd voor betalen van de vaste lasten. Dit zijn onder andere de huur, verzekeringen en leasecontracten. Loonkosten vallen hier niet onder! Je kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken, waarbij de NOW de loonkosten deels compenseert en de TVL voor andere vaste lasten een tegemoetkoming biedt. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen TVL wordt bij de NOW-regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW-subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend.  Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. Echter is nog niet bekend hoe de berekening gemaakt zal worden.

Accountantsverklaringen

In sommige gevallen is een accountantsverklaring verplicht voor het vaststellen van de NOW- subsidie. Er zijn twee voorwaarden om vast te stellen voor welke bedrijven dit van toepassing is, namelijk:

  • Een accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot (80% van het verleende subsidiebedrag) hebben ontvangen van €100.000 of meer.
  • Bij een vastgestelde subsidie van €125.000 of meer is ook een accountantsverklaring vereist. Dit om te voorkomen dat een aanvrager een laag voorschot krijgt of bij vaststelling toch een subsidie ontvangt die hoger is dan €125.000

Daarnaast is een verklaring van een derde nodig wanneer een verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de €20.000 of een vaststellingsbedrag boven de €25.0000 wordt gedaan. Deze verklaring moet de omzetdaling bevestigen. Een derde partij kan een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie zijn. Ook vraag de Belastingdienst een dergelijke derde verklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden. De komende tijd zal er een online tool beschikbaar komen waarin deze berekening kan worden gemaakt .

Kortom, om de getroffen bedrijven te steunen tijdens de coronacrisis heeft het kabinet de maatregelen verlengd tot 1 oktober. De komende tijd zullen er meer details bekend worden. Personplus houdt jullie graag op de hoogte van de ondersteunde maatregelen en zal met een update komen zodra er meer bekend is over de nieuwe maatregelen. Mochten er nog vragen zijn, twijfel dan niet om contact op te nemen met ons (info@personplus.nl).

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.