Omgaan met kanker op de werkvloer

Omgaan met kanker op de werkvloer

Als je als werkgever met een ernstig zieke medewerker op de werkvloer te maken krijgt, dan kun je als werkgever geen idee hebben waar je staat en wat je rol is. In dit blog willen we je een paar handvatten meegeven, mocht je hiermee te maken krijgen.

Jaarlijks hebben zo’n 45.000 werknemers te maken met kanker. Gemiddeld verzuimen kankerpatiënten tussen de tien en achttien maanden. Gemiddeld is driekwart van de (ex)kankerpatiënten na twee jaar weer (gedeeltelijk) aan het werk en gemiddeld heeft tweederde van de (ex)kankerpatiënten last van late gevolgen van de ziekte, zoals vermoeidheid en concentratieproblemen.

Wat betekend dit voor het werkvermogen? Als bij een werknemer de diagnose wordt gesteld zal dit de start zijn van het afnemen van het werkvermogen. In de periode van de behandelingen zal dit nog verder afnemen en kan dit betekenen dat een werknemer tijdelijk volledig arbeidsongeschikt wordt. Bij de herstelperiode zal het werkvermogen gestaag toenemen waardoor de re-integratiemogelijkheden toenemen en er toegewerkt kan worden naar duurzaamheid in de re-integratie.

Wanneer je werknemer kanker krijgt, betekent dit dat je als werkgever moet nagaan hoe je het beste samen verder wilt en kunt. Hoe zorg je ervoor dat je werknemer aan het werk blijft of later weer aan het werk kan gaan? Als arbeid vroeg in het behandeltraject van je werknemer aandacht krijgt, bespoedigt dit de werkhervatting en leidt dit tot schadelastbeperking. Zorg dus voor een juiste balans tussen zorgzaam en zakelijk.

Diagnose

Het is belangrijk vanaf de diagnose niet alleen over de ziekte en de behandelingen te praten, maar ook over de invloed daarvan op het werk. Ga met elkaar in gesprek en bespreek samen wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort. Leg hierin niet de verantwoordelijkheid bij de werknemer, zoals ‘pak je ruimte’ en ‘zeg wat je nodig hebt’. Je weet als werkgever niet of ze daartoe in staat zijn.
Laat daarnaast de bedrijfsarts meekijken om een goed advies over de re-integratiemogelijkheden te krijgen. Mocht een werknemer volledig uitvallen voor zijn werk, dan zal de werknemer ziekgemeld worden en geldt vanaf de eerste ziektedag de Wet Verbetering Poortwachter.

Behandeling

Kan een werknemer werken tijdens de behandelingen, maak dan goede afspraken met elkaar over hoe hij of zij kan blijven werken. Denk hierbij aan aanpassingen van het werk en/of uren, passend werk, vaker pauze en het omlaag brengen van het werktempo. Dit kan worden vastgelegd in het Plan van Aanpak, onderdeel van het re-integratieplan. Bespreek regelmatig samen de voortgang van de re-integratie en stel waar nodig het Plan van Aanpak bij. Mocht de werknemer volledig uitvallen tijdens de behandeling, houdt dan regelmatig contact voor de betrokkenheid. Zo hou je de drempel naar werkhervatting laag, en kan je de re-integratiemogelijkheden goed evalueren.

Herstelperiode en Re-integratie

In de herstelperiode zal de belastbaarheid toenemen. Maak samen afspraken en bekijk wat de re-integratiemogelijkheden kunnen zijn.
Wat als het herstel en de re-integratie stagneren? Bij een deel van werknemers met kanker kunnen cognitieve problemen ontstaan tijdens of na de behandeling, deze kunnen een rol spelen bij het op een goede manier hervatten van het werk. Dit zijn problemen die te maken hebben met het denken, zoals onthouden of concentreren. Dit kan samenhangen met bijvoorbeeld vermoeidheid, stemmingsveranderingen, de ziekte zelf en/of de behandeling. Dit kan in een moeizame werkhervatting uiten. Tijdens de re-integratieperiode vragen we met regelmaat de bedrijfsarts om advies.
De bedrijfsarts kan adviseren om een Bedrijfsarts Consulent Oncologie (BACO) in te schakelen. De BACO is gespecialiseerd op het gebied van oncologie. De BACO adviseert werkenden met kanker en behandelaren (medisch specialist, eigen bedrijfsarts, huisarts en paramedici) bij vragen en/of problemen op het gebied van behoud van werk, (arbeids)revalidatie en werkhervatting. In de regel zijn één of twee consulten bij de BACO voldoende.

Ook kan de Arbeidsdeskundige vroegtijdig worden in gezet. Meestal komt een Arbeidsdeskundige rond het eerste ziektejaar in beeld. Deze onderzoekt of de werknemer bij zijn of haar eigen werkgever kan terugkeren in het eigen werk of dat er richting het 2e Spoor gewerkt moet worden. Door een Arbeidsdeskundig vroeg in het re-integratietraject mee te laten kijken worden er geen re-integratiekansen gemist en weten werkgever en werknemer waar ze aan toe zijn in het werkproces en wat de mogelijkheden zijn.

Duurzaamheid

Veel werknemers die kanker hebben gehad krijgen nog last van de ‘late gevolgen van kanker’, zoals de fysieke consequentie vermoeidheid, maar ook psychische, sociale en maatschappelijke gevolgen welke van invloed kunnen zijn op het werk. Dit kan een terugval na werkhervatting veroorzaken. Blijf daarom als werkgever in gesprek met je werknemer om hierover afspraken te maken, zoals bijvoorbeeld meer micropauzes in te lassen tijdens het werk.

Op het moment dat de werknemer niet meer kan genezen, hoeft dit niet te betekenen dat de werkzaamheden meteen moeten worden neergelegd. In de meeste gevallen mag dit wel. Ook hier laten we de bedrijfsarts mee kijken om een re-integratieadvies te geven. De bedrijfsarts kan adviseren om een versnelde arbeidsongeschiktheid beoordeling te laten uitvoeren door het UWV. Deze kan tot de 68e week van het verzuim worden aangevraagd. De werknemer kan dan in aanmerking komen voor een IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsgeschikten)-uitkering.

Omgaan met kanker op de werkvloer is niet niks. De Casemanagers Verzuim van PersonPlus kunnen je helpen met dit vraagstuk en we kunnen boven genoemde expertises voor jullie inschakelen. Bel of mail ons gerust.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.