Wat houdt een 2e spoortraject in?

Wat houdt een 2e spoortraject in?

Werkgevers staan vaak voor unieke uitdagingen als het gaat om het omgaan met arbeidsongeschiktheid. Wanneer een werknemer langdurig ziek is en niet meer of maar gedeeltelijk kan terugkeren naar zijn huidige functie kan een 2e spoortraject een oplossing bieden. Het 2e spoor richt zich op het vinden van passend werk voor de arbeidsongeschikte werknemer bij een andere werkgever. Dit traject is onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter en is een wettelijke verplichting nadat een werknemer een jaar arbeidsongeschikt is.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter heeft tot doel om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen en om te voorkomen dat zij onnodig langdurig arbeidsongeschikt blijven omdat zij hun eigen werk niet kunnen uitvoeren op dat moment. Werkgevers zijn dus verplicht om actieve inspanningen te leveren om de arbeidsongeschikte werknemer te re-integreren. Dit omvat bijvoorbeeld het aanbieden van passende arbeid binnen het eigen bedrijf (= 1e spoor) en het zoeken naar geschikte mogelijkheden bij andere werkgevers (= 2e spoor). Het niet nakomen van de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het 2e spoor kan leiden tot sancties vanuit het UWV. Het is daarom van cruciaal belang dat werkgevers de Wet Verbetering Poortwachter naleven en de juiste stappen ondernemen om de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers te bevorderen. PersonPlus helpt jou al vanaf de ziekmelding om deze wettelijke regeling te volgen en zet op het juiste moment een 2e spoortraject in. Wat houdt zo’n traject nou in? We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Inhoud traject

1. Arbeidsdeskundig onderzoek:

Het tweede spoortraject begint vaak met een arbeidsdeskundig onderzoek naar aanleiding van een inzetbaarheidsprofiel. Het inzetbaarheidsprofiel wordt opgesteld door de bedrijfsarts. Een arbeidsdeskundige beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen van de arbeidsongeschikte werknemer en stelt mogelijk geschikte functies voor, binnen of buiten het eigen bedrijf. Als er mogelijkheden zijn voor een andere passende functie binnen het eigen bedrijf dan heeft dat prioriteit boven een functie buiten het eigen bedrijf.

2. Trajectplan:

Om het traject conform de wettelijke eisen te laten verlopen kan een gespecialiseerd re-integratiebureau ingeschakeld worden. Op basis van het arbeidsdeskundig onderzoek, het inzetbaarheidsprofiel en een persoonlijk intakegesprek bij de werknemer thuis wordt een trajectplan opgesteld door de re-integratiecoach. Dit plan bevat een overzicht van de stappen die worden ondernomen om de werknemer te helpen bij het vinden van passend werk bij een andere werkgever.

De hulp vanuit de re-integratiecoach kan onder meer inhouden dat er begeleiding wordt geboden bij het opstellen van een cv, het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een passend persoons- en zoekprofiel, het oefenen van sollicitatie-gesprekken en ondersteuning bij “jobhunting”. Als iemand op basis van zijn beperkingen nog niet in staat is om volledig aan de slag te gaan, dan kan er ook gekeken worden naar een werkervaringsplaats (= soort stage). De werknemer blijft dan in dienst bij de werkgever en probeert de nieuwe functie uit gedurende een bepaalde periode. Er wordt gekeken of de functie medisch verantwoordelijk uitgevoerd kan worden en of de werknemer een klik heeft met de functie en het nieuwe bedrijf en andersom. Dit alles gebeurt in samenspraak tussen werkgever, werknemer, inlener en re-integratiecoach.

3. Rapportages:

Na het intakegesprek volgt er een gespreksverslag. Elke 2 maanden wordt de voortgang van het traject schriftelijk door de re-integratiecoach vastgelegd. Het traject wordt meestal per “einde wachttijd” (= 2 jaar na de ziekmeldingsdatum) afgesloten met een eindrapportage.

In de rapportages wordt aangegeven wat de inzet en houding is van de werknemer, wat de status is van het traject en welke sollicitatie-activiteiten er zijn uitgevoerd. Deze rapportages kunnen meegestuurd worden bij het insturen van de WIA-aanvraag om aan te tonen welke inspanningen er verricht zijn in het 2e spoor.

Advies

PersonPlus werkt samen met verschillende instanties die ervoor kunnen zorgen dat er voldaan wordt aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Wil je meer informatie over 2e spoortrajecten, neem dan eens contact op met onze casemanager Angélique van der Loo via 0113-405680 afdeling Verzuim.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.