Vroegtijdig met pensioen of blijven werken?

Vroegtijdig met pensioen of blijven werken?

Steeds meer 65-plussers hebben werk, ook als ze de AOW-leeftijd al ruimschoots hebben bereikt. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS. In 2021 geldt er een AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden. Het bereiken van deze leeftijd door werknemers – en het doorwerken daarna- heeft gevolgen. Daarnaast is er nog een andere groep werkenden die niet in staat zijn hun huidige werk tot de pensioenleeftijd te verrichten. Deze werknemers willen mogelijk met vervroegd pensioen. Beide opties, en alles wat daarbij komt kijken, worden in dit blog toegelicht.

Doorwerken na de AOW-leeftijd

Het blijven doorwerken na de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen, zowel voor werkgever als werknemer. AOW-gerechtigden die doorwerken genieten bijvoorbeeld minder ontslagbescherming en er gelden aangepaste regels omtrent arbeidsongeschiktheid en de transitievergoeding.

Arbeidsrechtelijke gevolgen

Doorwerken na de AOW-leeftijd heeft arbeidsrechtelijke gevolgen. Deze worden hierna toegelicht.

Arbeidsovereenkomst

Vaak is er in de arbeidsovereenkomst vastgelegd dat deze van rechtswege eindigt als de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. In deze situatie dient een nieuwe arbeidsovereenkomst te worden opgesteld. Hiervoor geldt ook een andere Ketenbepaling, er mogen dan namelijk 6 tijdelijke contracten in maximaal 4 jaar tijd worden verstrekt voordat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Ontslagbescherming

Voor AOW-gerechtigden die blijven doorwerken geldt een andere ontslagbescherming. Je kan, van werknemers die al voor de AOW-leeftijd in dienst zijn, het contract opzeggen op grond van het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit moet dan overigens in de cao of arbeidsovereenkomst opgenomen zijn. Voor de opzegging is geen toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig. In deze situatie bedraagt een opzegtermijn van 1 maand. Komt de medewerker na de AOW-leeftijd in dienst, dan geldt het gewone ontslagrecht.

Ziekte

Wanneer een AOW-gerechtigde ziek wordt, geldt een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 13 weken. Dit wordt in de toekomst mogelijk gewijzigd naar 6 weken.

Transitievergoeding

De werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft op grond van de wet geen recht op een transitievergoeding. Ook als de AOW-gerechtigde werknemer in dienst treedt bij een nieuwe werkgever, geldt dat er geen sprake is van recht op transitievergoeding.

Gevolgen voor de loonheffingen

Op het moment dat een werknemer AOW-gerechtigde is, krijg je te maken met bijzondere regels omtrent te betalen loonheffingen.

Loontabellen

Het loon van een AOW-gerechtigde zal in een andere kolom worden belast dan werknemers die nog niet AOW-gerechtigd zijn. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat een AOW-gerechtigde geen AOW-premie meer verschuldigd is. Voor AOW’ers komt het tarief in schijf 1a (in 2021) uit op 19,20% in plaats van de 37,10% die voor werknemers jonger dan de AOW-leeftijd geldt.

Werknemersverzekeringen

Jouw onderneming is geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd over het loon van een AOW-gerechtigde.  AOW-gerechtigde werknemers zijn overigens wel verzekerd voor de Ziektewet (ZW). De verzekeringsplicht voor de AOW, WAO, WIA en WW loopt door tot de dag vóór het bereiken van de AOW-leeftijd. De verzekeringsindicaties staan tot en met die dag op Ja. Vanaf de verjaardag van de werknemer staan alle indicaties op Nee, behalve die voor de ZW: die blijft op Ja staan.

Let op! Als een AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt en UWV een ZW-uitkering aan hem betaalt, verhaalt UWV dit geld op jouw organisatie.

Stoppen met werken

Naast de grote groep werknemers die na hun AOW-gerechtigde leeftijd blijven doorwerken bestaat er, volgens het CNV, ook een grote groep werkenden die niet in staat zijn hun huidige werk tot de pensioenleeftijd te verrichten. Het kabinet wil samen met sociale partners zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van omscholing of extra verlof, maar bijvoorbeeld ook door de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten. En je denkt misschien wel; het kunnen doorwerken zal vast wel lukken, maar het ook willen, dat is wat anders! Let dan op, want ook dan zijn er opties om eerder van die cocktail in de zon te kunnen gaan genieten.

Vervroegd pensioen

Het kabinet ziet in dat de actieve zestigers de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een aantal veranderingen in de AOW-leeftijd. Op deze wijziging heeft niet iedere werknemer goed kunnen anticiperen. Onder hen zijn namelijk werkenden waarvoor de werkzaamheden te zwaar zijn of er was bijvoorbeeld te weinig tijd om iets te veranderen aan de duurzame inzetbaarheid.

Hierop heeft het kabinet een oplossing bedacht. Werkgevers en werknemers kunnen vanaf 2021 tot en met 2025 afspraken maken over vervroegd uittreden. Dit is bedoeld voor werknemers die zich niet konden voorbereiden op de stijging van de AOW-leeftijd of de AOW-leeftijd niet gezond en werkend halen.

Werkgevers- en werknemersorganisaties bepalen samen om welke groepen werknemers het gaat. Daarnaast kunnen werkgever en werknemer samen tot afspraken hierover komen. Dit wordt gesteund door een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding (RVU), via de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden. Via deze regelingen kunnen sectoren subsidie aanvragen.

Uitkering vervroegd stoppen met werken

Werkgevers die willen stoppen met hun onderneming kunnen maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd een uitkering van rond de € 22.000 per jaar aanbieden zonder dat daar de RVU heffing op van toepassing is. Dit bedrag komt overeen met de netto AOW. Hierdoor lijkt het voor de werknemer net of zijn AOW eerder ingaat. Daarnaast kan de werknemer ervoor kiezen om naast de uitkering ook een deel van het ouderdomspensioen te laten uitkeren. Dit zorgt er wel voor dat het pensioen over de gehele periode lager zal uitpakken. De werknemer kan de informatie hierover verkrijgen bij het pensioenfonds of verzekeraar.

Verlof sparen

Vanaf 2021 is het verlofsparen uitgebreid van 50 weken naar 100 weken. Je kunt dus vanaf dit jaar 100 verlofweken sparen. De medewerker mag vervolgens zelf invullen waar het verlof voor wordt opgenomen. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor om- en bijscholing, een sabbatical of vervroegde pensionering.

Duurzame inzetbaarheid bij zwaar werk

Mensen met een zwaar beroep moeten zelf het laatste gedeelte van hun loopbaan kunnen bepalen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden opgericht:

  • Eerder stoppen met werken
  • Geleidelijk stoppen met werken
  • Een generatiepack (dit is een vorm van arbeidsduurverkorting voor oudere werknemers)
  • Pensioen eerder in laten gaan

Voor bovenstaande mogelijkheden is subsidiegeld beschikbaar. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd voor financiële adviesgesprekken. In een gesprek krijgen oudere werknemers inzicht in hun situatie en mogelijkheden.

Zo, nu weet je alles rondom het doorwerken na pensioenleeftijd en het eerder pensioneren. Heb je vragen? Mail dan naar info@personplus.nl of bel naar 0113-405680.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.