Slapend dienstverband en transitievergoeding, hoe zit dat?

Slapend dienstverband en transitievergoeding, hoe zit dat?

Kamp jij als werkgever met een zieke medewerker die tegen de 2 jaar ziekte aanloopt? En wil je weten hoe te handelen? Lees dan dit blog, wij wijzen jou graag op de mogelijkheden en aandachtspunten!

Na 2 jaar ziekte mag je jouw medewerker ontslaan via het UWV of een vaststellingsovereenkomst. Als je als werkgever geen ontslag aanvraagt bij UWV, of een vaststellingsovereenkomst sluit met jouw medewerker spreekt men van een slapend dienstverband.

Een slapend dienstverband: mag dat zomaar?

Eind 2019 heeft De Hoge Raad reeds antwoord gegeven op vragen van de rechtbank Limburg over de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. Deze heeft besloten het niet meer toe te staan om een slapend dienstverband in stand te houden indien er geen terugkeer naar de werkvloer mogelijk is op korte termijn. Door deze uitspraak komt er een verplicht einde aan een slapend dienstverband.

Zoals benoemd is er echter een uitzondering: Een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is, wordt niet altijd ontslagen. Bijvoorbeeld omdat de werkgever verwacht dat de werknemer binnen korte tijd beter is of omdat er passend werk beschikbaar komt. De werknemer blijft dan in dienst, maar ontvangt geen loon meer. In deze situatie is een slapend dienstverband dus wel toegestaan.

Beëindigingsmogelijkheden na 2 jaar ziekte

Als jouw werknemer twee jaar of langer ziek is geweest, kun je als werkgever meestal een ontslagaanvraag indienen bij het UWV. Het opzegverbod tijdens ziekte komt na twee jaar namelijk te vervallen. Daarnaast heb je als werkgever de mogelijkheid tot een vaststellingsovereenkomst:

UWV

Is jouw werknemer langdurig ziek? Dan kan dat een reden zijn voor een ontslagaanvraag. Bij de ontslagaanvraag moet je de langdurige arbeidsongeschiktheid kunnen onderbouwen. Vervolgens beoordeelt UWV op een aantal punten of er overgegaan mag worden tot ontslag, en verleent eventueel de ontslagvergunning.

De procedure werkt als volgt: jij als werkgever levert het dossier aan (2 weken), vervolgens krijgt de medewerker kans tot verweer (2 weken) en zal UWV een uitspraak vormen (2 weken); hierna wordt mogelijk een ontslagvergunning verleend die jij als werkgever mag toepassen. Indien je deze toepast; zeg je als het ware a de arbeidsovereenkomst op met goedkeuring van het UWV. Na deze datum zal de opzegtermijn van de medewerker ingaan. De proceduretijd van de ontslagzaak bij het UWV mag in mindering worden gebracht. Na de opzegtermijn zal jouw medewerker juridisch gezien uit dienst treden.

Vaststellingsovereenkomst

Heb je als werkgever een goede relatie met jouw werknemer, dan is er ook nog steeds de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst in goed overleg te ontbinden; met wederzijds goedvinden. Dit doe je door een vaststellingsovereenkomst op te stellen met als reden langdurige ziekte. Zo kan er rechtsmatig juist ontbonden worden. Jouw werknemer behoudt hiermee het recht om een uitkering aan te vragen bij het UWV.

De Praktijk

In de praktijk zien we gelukkig dat veel arbeidsovereenkomsten, zoals ook voorgeschreven, op een van bovenstaande manieren wordt beëindigd. Toch zijn er een aantal aandachtspunten die in de praktijk naar voren komen:

Loondoorbetalingsplicht

Een kanttekening bij het bereiken van  2 jaar ziekte is dat jij als werkgever op de datum dat jouw medewerker 2 jaar ziek is niet meer verplicht bent om loon uit te betalen aan jouw medewerker. Deze heeft namelijk recht op een uitkering via het UWV.

Beëindiging dienstverband

Op de eerste dag na het bereiken van 2 jaar ziekte mogen de stappen worden genomen om het dienstverband te beëindigen . Dit is dus het moment om over te gaan tot het aanvragen van het ontslag bij het UWV, of het aanbieden van de vaststellingsovereenkomst aan de werknemer.

De uitkering

Afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage – zoals beoordeeld door het UWV bij de WIA aanvraag- zal jouw medewerker een uitkering ontvangen. Indien jouw medewerker voor minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, zal deze een WW-uitkering gaan ontvangen. Indien er een hoger percentage dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard zal de medewerker een vorm vanuit de WIA gaan ontvangen.

Transitievergoeding

Voorheen, als een werknemer minstens twee jaar in dienst was, had deze bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2020 is de termijn van 2 jaar vervallen en ontvangt jouw medewerker vanaf de eerste werkdag transitievergoeding.

Op basis van deze bepaling kunnen we opmerken dat eveneens een zieke medewerker recht heeft op transitievergoeding. De transitievergoeding zal moeten worden berekend over het gehele dienstverband, dit houdt in: de dienstbetrekking vanaf de indienstdatum voorafgaande aan de 2 jaar ziekte, de ziekteperiode van 2 jaar, de periode gedurende het ontbinden van de arbeidsovereenkomst en tot slot over de gehele opzegtermijn.

Hoge of lage transitievergoeding?

Moet de werkgever de hoge transitievergoeding (vóór 1 januari 2020) aan de werknemer betalen of de lage transitievergoeding (vanaf 1 januari 2020)? Met ingang van 1 januari 2020 is geen sprake meer van een aangepaste berekening na 10 jaar dienstverband of voor werknemers ouder dan 50 jaar. Dit leidt tot een flink lagere transitievergoeding voor werknemers ná 1 januari 2020, dan waar zij recht op zouden hebben vóór 1 januari 2020.
Hier kunnen we dus kort over zijn, het moment van ontbinden van de arbeidsovereenkomst is leidend. In veel huidige gevallen zal dit na 1 januari 2020 betreffen, uitzonderingen daargelaten van het slapende dienstverband.

Regeling compensatie transitievergoeding

Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast geeft deze regeling werknemers meer zekerheid. Dit zorgt dat werkgevers sneller het dienstverband beëindigen na 2 jaar ziekte.

Vanaf 1 april 2020 is het mogelijk een compensatie voor de door jou betaalde transitievergoeding aan te vragen. Hiervoor gebruik je het aanvraagformulier op de site van het UWV.

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen over het slapend dienstverband, de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte, en/ of de daar bijhorende transitie vergoeding? Neem dan contact met ons op!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.