Ontwerpadvies SER: flexwerk, WIA-Wijzigingen en één verlofregeling

Ontwerpadvies SER: flexwerk, WIA-Wijzigingen en één verlofregeling

Onlangs zijn werkgevers-en werknemersorganisaties tot overeenstemming gekomen over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt. In het ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER) pleiten zij voor het afschaffen van de nul-urencontracten, meer rechten voor uitzendkrachten, een nieuwe verlofregeling en WIA-wijzigingen. Je leest hierover meer in dit blog.

 

De SER spreekt in het advies over verschillende problemen op de arbeidsmarkt; ongelijkheid, ontevredenheid bij flexibele arbeidskrachten en toegenomen onzekerheid. De coronacrisis heeft deze problemen nog uitvergroot. De sociale partners dringen het nieuwe kabinet aan om te investeren in zekerheid van werk en inkomen, toekomstig verdienvermogen en een duurzaam leefklimaat. Hoewel Nederland een gemiddeld welvarend en gelukkig land is zijn er spanningen in de samenleving waardoor kansenongelijkheid toeneemt en mensen minder grip ervaren op hun toekomst en leefomgeving. Tegelijkertijd staat Nederland aan de vooravond van een aantal grote veranderingen zoals de energietransitie, de introductie van nieuwe technologieën, digitalisering en de vergrijzing. “Deze fundamentele veranderingen zullen veel vragen van ons aanpassingsvermogen”, aldus de SER. De verwachting is dat een nieuw kabinet werk gaat maken van (een groot deel van) het advies. In grote lijnen staat het volgende in het ontwerpadvies:

 

Beperking flexwerk

 • Oproepcontracten verdwijnen: er moet een aantal uur worden overeengekomen, minimaal gelijk aan het gemiddelde aantal gewerkte uren in een kwartaal. Studenten en scholieren zijn hiervan uitgezonderd.
 • Ketenregeling: er mogen maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd afgesloten worden (dit is nu ook al het geval). Daarna ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Echter vervalt de nu geldende onderbrekingstermijn (van 6 maanden). Ook hiervan zijn studenten/ scholieren en seizoenarbeiders uitgezonderd.
 • Meer rechten voor uitzendkrachten: fase A uit de uitzend-cao verkorten van 78 naar 52 weken.
 • Verbetering positie zelfstandigen: om schijnzelfstandigheid te voorkomen geldt dat voor werkenden die minder verdienen dan het maximumdagloon (€30 tot €35 per uur) een rechtsvermoeden ontstaat dat zij werknemers zijn.

 

Vaste dienstverbanden aantrekkelijker maken

 • Het maatschappelijk verlof: dit wordt één regeling waar alle verlofregelingen in worden ondergebracht zoals geboorteverlof, ouderschapsverlof, en zorgverlof.
 • Voor bedrijven in zware economische omstandigheden wordt het mogelijk om (tijdelijk) de arbeidsduur van werknemers met maximaal 20% te verlagen, op voorwaarde dat het loon volledig wordt doorbetaald. De werkgever krijgt 75% van de loonkosten over de verlaagde arbeidsduur vergoed vanuit de overheid.
 • Versoepeling re-integratieregels bij verzuim: De loondoorbetalingsplicht in het tweede ziektejaar blijft gelden, maar re-integratieregels worden versoepeld. Ook moet een WIA-uitkering mogelijk worden bij een inkomensverlies tussen de 15% en 35%
 • Verkorting van de periode waarover werkgevers WGA-lasten direct betalen van tien naar vijf jaar.

 

Meer zekerheid inkomen en duurzame loopbaan

 • Pensioenakkoord: doorzetten van het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen.
 • Stimulering ontwikkeling en omscholing: veel maatregelen om werkenden te stimuleren om zich te ontwikkelen en/of om te scholen
 • Invoering minimumloon per gewerkt uur en verhoging van het wettelijk minimumloon met behoud van de koppeling aan uitkeringen. Daarnaast wordt er een gedeeltelijke vrijstelling voor de werkgeverslasten ingevoerd.

Het komende jaar zal blijken wat het demissionaire en nieuwe kabinet met al deze adviezen gaan doen. Wij houden jou in ieder geval op de hoogte over de ontwikkelingen!

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.