Loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling

Loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling

Nu de horeca weer volledig open is en de vakanties beginnen, neemt het aantal studenten en scholieren op jouw loonlijst ongetwijfeld snel toe. Wij van PersonPlus merken dat er onder de jongere flexkrachten nog veel onduidelijkheid bestaat over de loonheffing, de loonheffingskorting en de studenten- en scholierenregeling. Ook jij als werkgever hebt hier misschien vragen over, of, in het geval van de regeling, heb je er misschien zelfs niet eerder van gehoord. Dat is zonde, want het kan jouw werknemer veel geld schelen! En wat is er nou leuker als jij als werkgever kan uitleggen aan je medewerkers dat er weinig of zelfs niets van hun zuurverdiende geld naar de Belastingdienst gaat!

 

Loonheffing 

Iedere werknemer, jong of oud, betaalt loonheffing. De loonheffing wordt door de werkgever afgedragen aan de Belastingdienst, nadat deze wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer. De loonheffing bestaat uit de premie volksverzekeringen en de loonbelasting. Hoeveel loonheffing er ingehouden wordt, is o.a. afhankelijk van de hoogte van het brutoloon, de precieze hoogte van het bedrag wordt bepaald door middel van de belastingtabellen, in de meeste gevallen de witte maandtabel.

 

Loonheffingskorting

Op het belastingdeel van de loonheffing mag een korting worden toegepast, de zogenaamde loonheffingskorting. Je werknemer geeft middels een schriftelijke verklaring door of er wel of geen loonheffingskorting moet worden toegepast. Hij vult hiervoor het formulier Opgaaf gegevens voor de loonheffing in of geeft dit op een andere, schriftelijke en ondertekende wijze door (onder bepaalde voorwaarden). Het formulier is hier te vinden:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/model_opgaaf_gegevens_voor_de_loonheffingen 

De loonheffingskorting zorgt ervoor dat jouw werknemer veel minder loonbelasting moet betalen. Voor met name jonge werknemers die weinig uren werken en een laag uurloon hebben, betekent dit soms zelfs dat ze geen loonheffing betalen.

Let op! De loonheffingskorting mag maar bij één werkgever worden toegepast. Er moet altijd een loonbelastingverklaring worden ingediend voor de eerste werkdag, ook als de loonheffingskorting niet moet worden toegepast! Zonder deze verklaring moet u namelijk het anoniementarief toepassen voor de loonheffing. Dit is een heffing van maar liefst 52%.

Ditzelfde geldt overigens als u als werkgever geen (leesbare) kopie van een geldig identiteitsbewijs bij de loonadministratie opslaat voor de eerste werkdag.

 

Het invullen van het formulier Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Iedere keer wanneer een werknemer iets wil wijzigen in het wel / niet laten toepassen van de loonheffingskorting, dient hij hiervoor een nieuw formulier in te vullen. Dit formulier moet volledig zijn ingevuld, inclusief alle data en moet zijn voorzien van een handtekening. Loonheffingskorting kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast, maar indien bij de latere aangifte inkomstenbelasting blijkt dat er teveel loonbelasting is betaald, dan resulteert dit in een teruggave. Andersom kan ook, heeft een werknemer bijvoorbeeld bij 2 werkgevers tegelijkertijd de loonheffingskorting laten toepassen, en heeft hij daardoor te weinig loonbelasting betaald, dan volgt er een naheffing.

Wanneer een werknemer tegelijkertijd 2 banen heeft (of een baan en een uitkering) dan is het altijd extra opletten. In geval van een uitkering wordt de korting in bijna alle gevallen door de uitkerende instantie toegepast. Gaat een medewerker uit dienst en heeft hij opvolgend een andere baan, dan is er niets aan de hand, de loonheffingskorting hoeft dan niet te worden stopgezet bij de oude werkgever. Als jij als werknemer op tijd doorgeeft dat de medewerker uit dienst gaat, dan stopt zijn dienstverband, en dat is info die middels de loonaangifte wordt doorgegeven aan de Belastingdienst.

 

Studenten- en scholierenregeling

De loonheffingskorting is een korting voor iedere werknemer. De studenten- en scholierenregeling is een regeling waarmee jonge werknemers in veel gevallen nog minder (of geen) loonheffing hoeven te betalen. Door een andere manier van het berekenen van de loonheffing, door het uitgaan van een loontijdvak van een kwartaal in plaats van een maand, valt de loonheffing lager uit. In de (witte) kwartaaltabel is namelijk meer loonheffingskorting verwerkt dan in de andere tijdvaktabellen. Dus ondanks dat het loontijdvak in werkelijkheid een maand is, mag u een kwartaal toepassen. Wanneer dit mag en hoe je dit doet, lees je hieronder.

 

Eisen studenten- en scholierenregeling

Als je de studenten-  en scholierenregeling wilt toepassen moet er worden voldaan aan een aantal door de Belastingdienst opgestelde eisen. De jonge werknemer moet aan het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een bijdrage uit één van de volgende drie regelingen:

  • Kinderbijslag volgens de Algemene kinderbijslagwet;
  • Een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • Een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Is dit niet het geval, dan mag de regeling niet worden toegepast. Is dit wel het geval, dan moet de werknemer zelf een schriftelijk verzoek bij jou indienen om te vragen of je de regeling wilt toepassen. Dit verzoek is vormvrij maar moet net als de loonbelastingverklaring voldoen aan voorwaarden. Het makkelijkst is het om het door de Belastingdienst opgestelde model formulier te gebruiken:

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opgaaf_gegvoor_lh_studenten_scholierenregeling_lh2021b16fol.pdf  

 

Het invullen van het formulier Opgaaf gegevens voor de studenten- en scholierenregeling

Qua invullen geldt voor dit formulier hetzelfde als bij de loonbelastingverklaring: volledig, correct en voorzien van handtekening. Het moet worden bewaard bij de loonadministratie tot tenminste vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking van de werknemer. Ook geldt dat deze regeling maar bij één werkgever mag worden toegepast, en uiteraard kan deze ook alleen worden toegepast als de loonheffingskorting mag worden toegepast. Het formulier opgaaf Studenten- en scholierenregeling mag tevens worden gezien als een loonbelastingverklaring, deze hoeft niet meer apart te worden ingevuld. Het moet dan wel aangeleverd zijn voor de eerste werkdag. Bij beëindiging van de regeling moet ook weer een formulier worden ingevuld, beëindigen kan alleen met ingang van een nieuw kalenderkwartaal.

 

Als het formulier is ingevuld…

Een ingevuld formulier kan worden gemaild naar mutaties@personplus.nl. Wij zorgen voor een correcte verwerking en slaan het formulier op in het dossier van de medewerker in NMBRS.

Let op! Een medewerker die zich inschrijft, levert altijd gegevens aan voor het wel / niet toepassen van de loonheffingskorting, maar niet voor de studenten- en scholierenregeling. Jij als werkgever kunt hem op het bestaan van de regeling wijzen en adviseren hiervan gebruik te maken.

Een aanpassing in de loonheffing kan via een mutatieformulier door de medewerker zelf worden ingediend in diens werknemersportaal in NMBRS, voor de studenten- en scholierenregeling kan dit niet.

Meer weten? Mail naar info@personplus.nl of bel 0113-405680 voor een persoonlijke uitleg door één van de medewerkers van PersonPlus.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.