Hoe kan je een loonsanctie van het UWV voorkomen?

Hoe kan je een loonsanctie van het UWV voorkomen?

Hoe kan je een loonsanctie van het UWV voorkomen?

Als werkgever ben je wettelijk verplicht je bij de verzuimbegeleiding te laten bijstaan door een bedrijfsarts of arbodienst.

De casemanagers Verzuim van PersonPlus zorgen ervoor dat er tijdens de verzuimbegeleiding van een zieke medewerker een bedrijfsarts wordt ingeschakeld.. Sowieso als vast onderdeel van de Wet Verbetering Poortwachter (https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter) maar ook wanneer daar eerder aanleiding toe is. Bijvoorbeeld wanneer je wil laten vaststellen dat er een medische oorzaak is voor het verzuim als daar twijfels over zijn.

Wie bepaalt er eigenlijk of een medewerker wel of niet kan werken?

Is een medewerker ziek, dan is het doel langdurig verzuim te voorkomen door hem zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat is goed voor de medewerker zelf, maar natuurlijk ook voor jouw bedrijf.

Vaak is een medewerker van mening dat de huisarts bepaalt of hij wel of niet kan werken. Dat is echt een misvatting. De huisarts beoordeelt namelijk alleen of de medewerker ziek is, de bedrijfsarts beoordeelt of de medewerker hierdoor zijn werk niet kan uitvoeren.
Het advies van de bedrijfsarts is leidend bij re-integratie. Zijn adviezen zijn gericht op re-integratie van de medewerker in betaald werk.

Kan je blindvaren op de adviezen van de bedrijfsarts?

Het antwoord is helaas ‘nee’. Ook al kan de medewerker volgens de bedrijfsarts (nog) niet werken, dan kan je niet achteroverleunen. Ook de bedrijfsarts kan er namelijk naast zitten. Wanneer de verzekeringsarts van UWV achteraf vaststelt dat de bedrijfsarts ten onrechte oordeelde dat de medewerker niet over re-integratiemogelijkheden beschikte, kan je een loondoorbetaling-verplichting van maximaal 52 weken bovenop de 104 weken verwachten. En dat kan flink in de papieren lopen.

Een werkgever blijft daarom altijd eindverantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van de zieke medewerker. Hoe kan je een eventuele loonsanctie van het UWV voorkomen?

Voorkomen is beter dan genezen

Belangrijk is dat je bij ziekteverzuim te allen tijde regelmatig contact onderhoudt met jouw medewerker, ongeacht of deze nu wel of niet op het werk aanwezig. En daarmee bedoelen we niet een incidenteel Whatsappje, maar telefonisch en liever nog persoonlijk en live contact. Een contact dat je niet alleen maar gebruikt om te vragen hoe het gaat, maar ook gaat over ‘Mobiliteit’. Concreet houdt dat in; sturen op wat er wèl mogelijk is.

Door op die manier zelf vinger aan de pols te houden, kan je zicht houden op de re-integratiemogelijkheden en ook afspraken maken met jouw medewerker wanneer die aangeeft iets te kunnen/willen doen op de werkvloer. De adviezen van de bedrijfsarts die zijn vastgelegd in een Plan van Aanpak kan je daarbij gebruiken als leidraad, maar je mag daar in gezamenlijk overleg ook – positief – van afwijken.

PersonPlus zorgt ervoor dat er op regelmatige basis een afspraak met de bedrijfsarts wordt ingepland om de situatie vanuit medisch perspectief te kunnen monitoren en (her)beoordelen. Maar wacht dus in geen geval alleen af wat het volgende bezoek aan de bedrijfsarts aan advies oplevert. Wanneer jullie tussentijds samen beoordelen dat de medewerker iets meer uren kan werken of meer taken kan uitvoeren, dan is het de bedoeling dat je hier samen actief invulling aan geeft en de afspraken ook regelmatig met elkaar bespreekt. “Zijn we op de goede weg, moet er iets worden veranderd’?

Sinds 1 juli 2023 heeft het UWV de re-integratieformulieren aangepast en is het verplicht om zowel jouw mening als de mening van de medewerker over het re-integratietraject vast te leggen. Maar ook welke mogelijkheden jullie beiden zien voor de medewerker om weer (meer) te gaan werken. Het is van groot belang om dit – liefst – gezamenlijk te bespreken en in te vullen. Een mooi onderwerp van gesprek tijdens de contactmomenten.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

We doen wat in ons vermogen ligt om jouw medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld jou, maar ook de medewerker, adviseren over hoe je invulling kunt geven aan de re-integratie. Ook wanneer deze stagneert om welke reden dan ook. Daarnaast letten wij er op dat de re-integratiedocumenten goed en volledig worden ingevuld door jou en de medewerker en houden het re-integratiedossier up-to-date. We houden contact met jou en de medewerker, hebben overleg met de bedrijfsarts bij vragen en/of wanneer dat nodig is.

Maar, zoals gezegd, jij als werkgever bent en blijft de eindverantwoordelijke en neemt de beslissingen over hoe het re-integratietraject wordt vormgegeven.

Wil je meer weten over bovenstaande? De casemanagers Verzuim staan voor je klaar.

Kijk op www.personplus.nl of neem contact met ons op tijdens werkdagen op 0113-405680 of per mail verzuim@personplus.nl

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.