Grip op de WHK en WGA

Grip op de WHK en WGA

De Whk-beschikking wordt jaarlijks door de belastingdienst verstuurd aan werkgevers waarvan bekend is dat zij werknemers in dienst hebben die verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten. De beschikking is afgelopen december naar ondernemers verstuurd en bevat informatie die noodzakelijk is voor de loonadministratie voor het jaar 2021.

Parameters

De Whk-premie geldt voor elke werkgever die verzekerd is voor de Ziektewet en/of WGA. De Whk-premie wordt op basis van de volgende parameters vastgesteld:

  • De loonsom van de organisatie: de totale loonsom van jouw onderneming bepaalt of jij een kleine, middelgrote of grote werkgever bent voor de Whk.
  • De sectorindeling van de organisatie: deze indeling is alleen van belang voor kleine en middelgrote werkgevers.
  • De toegekende Ziektewet- en WGA-uitkeringen: de uitkeringen zijn de basis voor de individuele werkgeverspremie voor middelgrote en grote werkgevers.

Loonsom

Zoals jijzelf in de brief kunt lezen wordt de sectorcode die behoort bij jouw onderneming vermeld. De brief vervolgt met de indeling van jouw onderneming. Deze wordt gewaardeerd als kleine, middelgrote en grote werkgever. Afhankelijk van de loonsom uit voorgaande jaren wordt jouw bedrijf in één van deze drie categorieën ingedeeld. De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Een loonsom tot € 346.000 is een kleine werkgever, een loonsom tot € 3.460.000 is een middelgrote werkgever en een loonsom hoger dan € 3.460.000 is een grote werkgever. Daarbij is voor de vaststelling van de whk-premie voor het jaar 2021, gekeken naar de loonsom van het jaar 2019.

Hoe jouw onderneming wordt ingedeeld is belangrijk; de omvang van jouw onderneming bepaalt namelijk de berekening voor de Whk-premie. De whk-premie bestaat uit de som van twee premiecomponenten, namelijk: de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) en de premie Ziektewet (ZW). Hierbij geldt het volgende:

  • Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet gelijk aan de sectorale premies voor beide premiecomponenten.
  • Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie.
  • Voor grote werkgevers zijn de gedifferentieerde premies gelijk aan de individuele premies.

Kleine werkgever

Ben jij als kleine werkgever ingedeeld? Dan zal er geen berekening te zien zijn op de Whk-beschikking. De Whk-premie is dan vastgesteld op basis van de sector waarin jouw onderneming is ingedeeld.

Grote en middelgrote werkgever

Ben jij als middelgrote of grote werkgever ingedeeld? Dan zal er een individuele berekening te zien zijn op de Whk-beschikking. De individuele premies bestaan uit een algemeen geldend gemiddeld percentage. Dit percentage is voor alle middelgrote en grote werkgevers gelijk. Daarnaast geldt een individueel opslag- of kortingspercentage afhankelijk van het individuele werkgeversrisicopercentage. De individuele premie van werkgevers worden berekend door het gemiddelde percentage op te tellen bij de individuele opslag. In een aantal gevallen is er geen sprake van een opslag, maar juist van een korting.

Ziekte

Bij een indeling als middelgrote of grote werkgever is een belangrijke factor binnen de individuele berekening van premies dus het individuele werkgeversrisicopercentage. Dit percentage wordt voor elk premiecomponent bepaald door de uitkeringslasten per premiecomponent – die kunnen worden toegerekend aan de individuele werkgever – af te zetten tegen de premieplichtige loonsom van de individuele werkgever. Een uitkering is toe te rekenen wanneer de zieke werknemer op de eerste dag van ziekte in dienst was bij de werkgever. Dit houdt in dat het individuele werkgeversrisicopercentage wordt beïnvloed door het aantal zieke werknemers die jij binnen jouw onderneming hebt of had. Ook werknemers die ziek uit dienst gaan of ex-werknemers die ziek worden binnen vier weken na het einde van hun dienstverband, kunnen aan jou worden doorbelast. Dit kan soms tot wel 10 jaar duren. Het is daarom belangrijk om periodiek je WGA-lasten te controleren.

Tips

Om jouw WGA-lasten te verminderen is het belangrijk om te investeren in de preventie van ziekteverzuim: door in te zetten op een gezonde werkomgeving en prettige werksfeer. Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid of het inzetten op re-integratie van (deels) arbeidsongeschikte werknemers is een blijk van goed werkgeverschap én zo behoud je belangrijke werknemers en houd jij grip op de schadelasten. Onze andere tips:

  • Inzetten op re-integratie loont. Maak je gebruik van de verzuim- en arbodienstverlening van PersonPlus? Dan zit dat wel goed! Denk niet, het zal mijn tijd wel duren, de werknemer is toch bijna uit dienst. Zet in op re-integratie en zit er bovenop. Is de werknemer weer hersteld uit dienst, dan heb je een betere kans om de schade te beperken;
  • Bezwaar maken tegen een beslissing van het UWV waarmee een ZW/WIA-uitkering wordt toegekend, moet uiterlijk binnen 2 weken bij een ZW-besluit en binnen 6 weken bij een WIA-besluit. Ben je te laat, dan staat het recht op uitkering vast;
  • Ook bezwaar tegen de beschikking van de Belastingdienst moet uiterlijk binnen 6 weken;
  • Wellicht is het te overwegen om eigenrisicodrager te worden voor de ZW.

Controle

Het komt in de praktijk voor dat deze beschikkingen niet juist zijn en dit kan (grote) financiële gevolgen voor jouw onderneming hebben. Wanneer jij als kleine werkgever bent ingedeeld is het belangrijk dat je de sectorcode controleert. Er bestaan 67 actieve sectorcodes die allemaal uit afwijkende WGA en ZW percentages bestaan. Wanneer jij bent ingedeeld als middelgrote of grote werkgever zal je een complexe berekening zien op de Whk-beschikking. Het is belangrijk om deze gegevens te controleren en dat bijvoorbeeld de hoogte van de uitgekeerde uitkeringen klopt. Ontdekt je een fout? Dan kan je bezwaar maken bij de Belastingdienst. Een goede controle kan besparingen opleveringen, zowel in het verleden als in de toekomst.

Heb je vragen over de Whk beschikking of hulp nodig bij de controle? Neem dan contact met ons op.

PersonPlus spant zich in om de inhoud van haar blogs zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, verouderd en/​of onjuist is. Er kunnen geen rechten aan de door PersonPlus verstrekte informatie worden ontleend. PersonPlus is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op de website.