Juridische casussen

Benieuwd met wat voor (juridische) casussen PersonPlus ervaring heeft? Hier vind je een greep uit ons portfolio.

Ziek vs. Arbeidsconflict

Het komt helaas vaak voor; werkgever en werknemer hebben onenigheid op de werkvloer. Er ontstaat een discussie. De discussie escaleert volledig: het wordt een ordinaire scheldpartij. Na de scheldpartij gaat de werknemer naar huis. Daarna meldt hij zich ziek.

Reden? Spanningsklachten. De ziekmelding komt bij PersonPlus terecht. PersonPlus schat de situatie in, schakelt met de Arbodienst en neemt contact op met de werknemer. Met de werknemer wordt een (telefonisch) consult bij de Arbodienst gepland waarbij werknemer in vertrouwen zijn verhaal kan doen. Advies vanuit de Arbodienst: een driegesprek tussen werkgever, werknemer en een derde om de situatie uit te praten.

PersonPlus is bij dit gesprek aanwezig om als onafhankelijke partij op te treden. Er wordt besproken wat partijen kunnen doen om de situatie op te lossen. In een gesprek van twee uur kon de zaak worden losgetrokken, zijn er goede afspraken gemaakt en werd er weer “vrede” gesloten.

Ontslag met wederzijds goedvinden

In sommige situaties kunnen werkgever en werknemer niet meer met elkaar door één deur. De arbeidsrelatie in stand houden is voor geen van beide partijen wenselijk. Máár, de werknemer heeft een vast contract; dus aanzeggen dat het contract niet verlengd wordt, is geen optie. Werkgever is al in gesprek gegaan met werknemer over ontslag. Werknemer is niet van plan om zelf ontslag te nemen want dan loopt werknemer de transitievergoeding mis. Werkgever heeft geen goede reden om een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter. Ze komen er samen niet uit en de werkgever komt met de handen in het haar bij PersonPlus.

Wij adviseren de werkgever over ontslag met wederzijds goedvinden; een transitievergoeding is hierbij niet verplicht, maar een beëindigingsvergoeding geven wel gewenst (zéker bij lange dienstverbanden). Samen met de werkgever komen we tot een voorstel aan de werknemer. PersonPlus stelt de beëindigingsovereenkomst op; een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit voorstel bespreekt PersonPlus met de werknemer waarbij we luisteren naar de wensen van de werknemer.

Samen met de werkgever én werknemer probeert PersonPlus een middenweg te vinden waarna de definitieve vaststellingsovereenkomst opgesteld wordt. Werkgever en werknemer gaan zo, mét wederzijds goedvinden, op een goede manier uit elkaar: minder kosten voor de werkgever en ook voordelig voor de werknemer. Een WW uitkering kan de werknemer op deze manier ook aanvragen, win/win dus!

Medewerker werkt niet mee aan herstel tijdens ziekte

Een werkgever trekt bij PersonPlus aan de bel omdat zij het gevoel heeft dat een zieke medewerker de regels rondom de procedure bij ziekte aan de laars lapt. De werknemer is niet telefonisch bereikbaar tijdens ziekte en heeft een consult bij de bedrijfsarts gemist. Werkgever weet zich geen raad meer en de kosten rondom het verzuim van de werknemer blijven maar oplopen.

PersonPlus tracht contact op te nemen met de betreffende werknemer. Ook nu neemt werknemer zijn telefoon niet op. PersonPlus spreekt de voicemail in en start met dossieropbouw. Aan werknemer wordt daarnaast een mail en een WhatsApp bericht gestuurd met het verzoek om zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen.

Geen bericht. Er wordt daarom een officiële waarschuwing opgesteld en aangetekend verstuurd vanuit PersonPlus in opdracht van de werkgever. Hierin wordt de werknemer op de plichten van werknemers tijdens verzuim gewezen en de consequenties (loonopschorting) wanneer de werknemer niet meewerkt aan re-integratie. Helaas verandert dit niks aan de situatie. Er wordt door PersonPlus loonopschorting geadviseerd en er wordt een nieuw consult bij de Arbodienst gepland.

Nu komt de werknemer wel opdagen! Er worden interventies toegepast waar de werknemer aan meewerkt waardoor de werknemer snel weer kan re-integreren. Nadat de werknemer zich beter had gemeld, is onder begeleiding van PersonPlus een vaststellingsovereenkomst aangegaan met de werknemer omdat de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer te veel schade had opgelopen. Werkgever heeft door deze handelingswijze geen onnodige kosten gemaakt m.b.t. een mogelijke verhoging van de Whk premie door een medewerker die ziek uit dienst gaat en zich meldt bij UWV.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dit heeft gezorgd voor allerlei veranderingen in de regels m.b.t. transitievergoeding, de ketenregeling, zekerheid voor oproepers, de rechtspositie van payrollwerknemers, een nieuwe ontslaggrond, werkgeversrisico’s en ga zo maar door.

En wanneer mag nu de lage WW premie toegepast worden en wanneer de hoge WW premie? De WAB is niet makkelijk en de regels worden geregeld niet goed toegepast. PersonPlus kent de wet als haar broekzak! Wij kunnen je adviseren en forse besparingen opleveren. Jij hoeft alleen maar een belletje te doen naar onze HR helpdesk en we helpen je! Om een aantal voorbeelden te noemen van een aantal issues ontstaan als gevolg van de WAB waarin PersonPlus geadviseerd heeft:

  • Werkgever heeft geen vast urenaanbod gedaan na 12 maanden voor een oproepmedewerker en doet een beroep op deze uren met terugwerkende kracht. Wat nu?
  • Werkgever zegt een oproepmedewerker te laat af, werknemer komt toch. Ze maakt aanspraak op doorbetaling van haar dienst en op doorbetaling van diensten van maanden geleden. Wat moet je nu doen?
  • Een contract wordt door de werkgever aangezegd dat het niet verlengd wordt. Moet er nu transitievergoeding betaald worden?
  • Hoe pas je de nieuwe ontslaggrond toe?
Slecht functioneren

Een medewerker bediening welke jaren bij werkgever werkt is uiteindelijk gepromoveerd tot bedrijfsleider. Na een half jaar geeft werkgever aan helemaal niet tevreden te zijn. Werkgever heeft de werknemer al meerdere kansen gegeven om functioneren te verbeteren. Werknemer is het er niet mee eens en vindt dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. Werkgever wil eigenlijk van de werknemer af maar heeft geen concreet bewijs dat werknemer niet goed functioneert. PersonPlus wordt ingeschakeld.

PersonPlus geeft de werkgever handige tips om nog eens in gesprek te gaan en levert formulieren om hier verslag van te maken. Wij adviseren de werkgever om de werknemer een verbeterplan te laten maken. Werknemer weigert dit en lapt steeds meer regels aan de laars. PersonPlus heeft na een aantal maanden voldoende bewijs en start een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. Het ontbindingsverzoek wordt uiteindelijk goedgekeurd en de werknemer gaat uit dienst.

Bedrijfseconomische problematiek & ontslag

Als gevolg van de coronacrisis zijn helaas veel bedrijven financieel in zwaar weer terecht gekomen. Wij hebben onze klanten verschillende oplossingen geboden. Onder andere advies over de NOW vergoeding en over uitgestelde en/of gespreide betaling van het vakantiegeld en de verwerking hiervan. Daarnaast zijn wij veel (op verzoek van werkgevers) in gesprek gegaan met medewerkers over tijdelijke mindering van overeengekomen arbeidsuren en wanneer de werkgever echt financieel geen ruimte meer had, heeft PersonPlus onderhandeld m.b.t. vaststellingsovereenkomsten en ontslag met wederzijds goedvinden. Daar waar geen overeenkomst met wederzijds goedvinden tot stand is gekomen heeft PersonPlus geholpen met het aanvragen van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomisch redenen bij het UWV. Hierbij heeft PersonPlus tevens het afspiegelingsbeginsel toegepast en de transitievergoedingen berekend.

Dagvaardingsprocedures

Wil je een dagvaardingsprocedure starten bij de kantonrechter of ben je gedaagde (en kreeg je een dagvaarding?) dan kan PersonPlus jou juridisch bijstaan. Onze HR medewerkers beschikken over veel arbeidsrechtelijke kennis en ervaring en blijven zichzelf continue bijscholen. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende arbeidsjuristen en advocaten zodat wij jou altijd kunnen bijstaan!

Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op!